• پروژه برق خورشیدی ویلا

    • تامین مصارف الکتریکی ویلا
    • محل نصب : اطراف تبریز
    • تاریخ اجرا : مرداد ۹۳

    صوره_۲۰۱۵۱۰۱۳_۱۳۴۷۴۱